Kompletní podmínky akce Vyvolané vzpomínky

Účastník soutěže souhlasí s nekomerčním využitím jím pořízených fotografií pro účely akce Vyvolané vzpomínky v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Souhlas je poskytován k užití autorského díla v souladu s aktivitami Alzheimer nadačního fondu pro neziskové účely a bezplatně. Souhlas je poskytován jako nevýhradní a je poskytován v následujícím rozsahu: 1. časový rozsah: neomezený; 2. teritoriální rozsah: neomezený; 3. množstevní rozsah: neomezený; 4. ke všem známým způsobům užití díla.

Přihlášením každý účastník schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se soutěží, a souhlasí s nimi. Dále vyslovuje každý účastník svůj souhlas s případným použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho zapojením do akce a rozhodnutím hodnotící komise dle jejího uvážení. Účastí každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z platné legislativy, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výběru svého příspěvku může být zveřejněno jeho jméno či jiná identifikace a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy (fotografie, písmo, hlas, apod.) v souvislosti s touto akcí. Osobní údaje sdělené účastníky organizátor žádným dalším způsobem nezpracovává, a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků nikomu nezpřístupňuje, ani nesděluje.

Výstavu Vyvolané vzpomínky organizuje tým projektu Vyvolané vzpomínky v zastoupení Bc. Terezy Mikové.